Avis legal

0. Identificació

Ergates Tecnologia, SL, en endavant L’EMPRESA, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: Tallers i Transports Llobregat S.L.
 • El seu nom comercial és: Tallers i Transports Llobregat
 • El seu CIF és: B08108383
 • El seu domicili social és: C/ Major 50 Puig-Reig, 08692 Barcelona
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

1. Objecte

El present avís legal regula l’ús i utilització del present lloc web, del qual és titular L’EMPRESA

La navegació pel lloc web de L’EMPRESA li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de L’EMPRESA, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant L’EMPRESA o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot L’EMPRESA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Telèfon
 • Correu electrònic

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i L’EMPRESA es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels citats anteriorment

3. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, L’EMPRESA pot alterar sense previ avís la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a L’EMPRESA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’ L’EMPRESA i a no emprar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de L’EMPRESA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals L’EMPRESA presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de L’EMPRESA o de tercers i, si s’escau, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de L’EMPRESA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra i la propietat pertany a L’EMPRESA, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de L’EMPRESA, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre L’EMPRESA i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de L’EMPRESA dels seus continguts o serveis.

L’EMPRESA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

L’EMPRESA exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, L’EMPRESA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, L’EMPRESA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links externs que puguin aparèixer en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. L’EMPRESA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. L’EMPRESA no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2 Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a L’EMPRESA identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

3.3 Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. Legislació aplicable

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Català.

[ES] Aviso legal

0. Identificación

Ergates Tecnologia, SL, en adelante LA EMPRESA, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa que:

 • Su denominación social es: Ergates Tecnologia, SL.
 • Su nombre comercial es: Ergates Tecnologia.
 • Su CIF es: B-66781899.
 • Su domicilio social es: c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1
 • Está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Tomo 45521, Folio 59, Hoja 490507

1. Objeto

El presente aviso legal regula el uso y utilización del presente sitio web, del que es titular LA EMPRESA.

La navegación por el sitio web de LA EMPRESA le atribuye la condición de USUARIO del mismo y supone su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones publicadas en este aviso legal, advirtiendo que estas condiciones pueden ser modificadas sin notificación previa por parte de LA EMPRESA, en cuyo caso se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible.

Por ello es recomendable leer con atención el contenido del presente aviso legal en caso de desear acceder y hacer uso de la información y los servicios ofrecidos desde este sitio web.

El usuario, además, se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, y responderá ante LA EMPRESA o ante terceros, de cualesquier daño o perjuicio que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de esta obligación.

Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida, y LA EMPRESA puede denegar o retirar el acceso y su uso en cualquier momento.

2. Comunicaciones

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

 • teléfono
 • correo electrónico

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y LA EMPRESA se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los citados anteriormente

3. Condiciones de acceso y utilización

El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. Sin embargo, LA EMPRESA puede alterar sin previo aviso la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web.

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a LA EMPRESA y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de LA EMPRESA y a no emplearlos para, entre otros:

 1. Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
 2. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de LA EMPRESA o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales LA EMPRESA presta sus servicios.
 3. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de LA EMPRESA o de terceros y, en su caso, extraer información.
 4. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de LA EMPRESA o de terceros.
 5. Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
 6. Reproducir, copiar, distribuir o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 7. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que exista la previa solicitud o consentimiento.

Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra y la propiedad pertenece a LA EMPRESA, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de LA EMPRESA, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre LA EMPRESA y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de LA EMPRESA de sus contenidos o servicios.

LA EMPRESA no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

3.1 Exclusión de garantías y de responsabilidad en el acceso y la utilización

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

LA EMPRESA excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

 1. La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y / o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
 2. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
 3. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo de ejemplo, LA EMPRESA no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

Asimismo, LA EMPRESA declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links externos que puedan aparecer en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. LA EMPRESA no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. LA EMPRESA no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

 3.2 Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito

En caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y / o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a LA EMPRESA identificándose debidamente y especificando las supuestas infracciones.

3.3 Publicaciones

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

4. Legislación aplicable

Las condiciones presentes se regirán por la legislación española vigente.

[EN] Legal notice

0. Object

This legal notice regulates the use and use of the website www.ergates.net, owned by LA EMPRESA.

Navigation through the website of LA EMPRESA attributes the condition of USER and implies full and unreserved acceptance of each and every one of the conditions published in this legal notice, warning that these conditions may be modified without prior notification by LA EMPRESA, in which case they will be published and notified as soon as possible.

Therefore it is advisable to carefully read the content if you wish to access and make use of the information and services offered from this website.

The user also obliges to make correct use of the website in accordance with the laws, good faith, public order, traffic uses and this Legal Notice, and will respond to LA EMPRESA or third parties, of any damages that may be caused as a result of breach of this obligation.

Any use other than that authorized is expressly prohibited, and LA EMPRESA may refuse or withdraw access and use at any time.

1. Identification

LA EMPRESA, in compliance with Law 34/2002, of July 11, on Services of the Information Society and Electronic Commerce, informs you that:

 • Its corporate name is: LA EMPRESA
 • Its commercial name is: Ergates Tecnologia
 • Its CIF is: B-66781899
 • Its registered office is: c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1
 • It is registered in the Mercantile Register of Barcelona

2. Communications

To communicate with us, we put at your disposal different means of contact that we detail below:

 • phone
 • email

All notifications and communications between users and LA EMPRESA will be considered effective, for all purposes, when they are carried out using any of the means mentioned above.

3. Conditions of access and use

The website and its services are free and open access. However, LA EMPRESA may condition the use of some of the services offered on its website to the prior completion of the corresponding form.

The user guarantees the authenticity and timeliness of all data provided to LA EMPRESA and will be solely responsible for any false or inaccurate statements made.

The user expressly undertakes to make an adequate use of the contents and services of LA EMPRESA and not to use them for, among others:

 1. Disseminate criminal, violent, pornographic, racist, xenophobic, offensive, apology of terrorism content or, in general, contrary to law or public order.
 2. Introduce into the network computer viruses or perform actions that may alter, spoil, interrupt or generate errors or damage to electronic documents, data or physical and logical systems of LA EMPRESA or third parties; as well as hinder the access of other users to the website and its services through the massive consumption of computer resources through which LA EMPRESA provides its services.
 3. Try to access the email accounts of other users or restricted areas of the computer systems of LA EMPRESA or third parties and, where appropriate, extract information.
 4. Infringe the rights of intellectual or industrial property, as well as violate the confidentiality of the information of LA EMPRESA or of third parties.
 5. Impersonate the identity of any other user.
 6. Reproduce, copy, distribute, make available, or any other form of public communication, transform or modify the contents, unless you have the authorization of the owner of the corresponding rights or it is legally permitted.
 7. Collect data for advertising purposes and send advertising of any kind and communications for sale or other commercial purposes without your prior request or consent.

All the contents of the website, such as texts, photographs, graphics, images, icons, technology, software, as well as its graphic design and source codes, constitute a work and the property belongs to LA EMPRESA, without being understood to be transferred to the user none of the exploitation rights over them beyond what is strictly necessary for the correct use of the website.

In short, users who access this website can view the contents and, if needed, make private copies but not transfer them to third parties, nor installed to servers connected to networks, nor subject to no type of exploitation.

Likewise, all brands, trade names or distinctive signs of any kind that appear on the website are the property of LA EMPRESA, without it being understood that the use or access to it attributes to the user any rights over them.

The distribution, modification, assignment or public communication of the contents and any other act that has not been expressly authorized by the owner of the exploitation rights are prohibited.

The establishment of a hyperlink does not imply in any case the existence of relations between LA EMPRESA and the owner of the website on which it is established, nor the acceptance and approval by LA EMPRESA of its contents or services.

LA EMPRESA is not responsible for the use that each user gives to the materials made available on this website or for the actions performed based on them.

3.1 Exclusion of guarantees and responsibility in access and use

The content of this website is of a general nature and has a merely informative purpose, without fully guaranteeing access to all content, or its completeness, correctness, validity or currency, or its suitability or usefulness for a specific purpose.

LA EMPRESA excludes, to the extent permitted by the law, any liability for damages of any kind arising from:

 1. The inability to access the website or the lack of veracity, accuracy, completeness of the contents, as well as the existence of vices and defects of all kinds of the contents transmitted, disseminated, stored, made available, to the that has been accessed through the website or the services offered.
 2. The presence of viruses or other elements in the contents that may cause alterations in computer systems, electronic documents or user data.
 3. Failure to comply with the laws, good faith, public order, traffic uses and this legal notice as a consequence of the incorrect use of the website. In particular, and as an example, LA EMPRESA is not responsible for the actions of third parties that infringe intellectual and industrial property rights, business secrets, rights to honor, personal and family privacy and the image itself, as well as the regulations on unfair competition and illicit advertising.

Likewise, LA EMPRESA declines any responsibility regarding the information that is outside this web and is not managed directly by our webmaster. The function of external links that may appear on this website is exclusively to inform the user about the existence of other sources likely to expand the content offered by this website. LA EMPRESA does not guarantee nor is it responsible for the functioning or accessibility of the linked sites; nor suggests, invites or recommends the visit to them, so it will not be responsible for the result. LA EMPRESA is not responsible for the establishment of hyperlinks by third parties.

3.2 Procedure in the case of carrying out activities of an illegal nature

In the event that any user or third party considers that there are facts or circumstances that reveal the illegal nature of the use of any content and / or the performance of any activity on the web pages included or accessible through the website, you must send a notification to LA EMPRESA duly identifying and specifying the alleged infractions.

3.3 Publications

The administrative information provided through the website does not replace the legal advertising of laws, regulations, plans, general provisions and acts that have to be formally published in the official journals of the public administrations, which constitute the only instrument that attests to its authenticity and content. The information available on this website should be understood as a guide with no purpose of legal validity.

4. Applicable legislation

The present conditions will be governed by current Spanish legislation.

[FR] Mentions légales

0. objet

Cet avis juridique régit l’utilisation et l’utilisation du site web www.ergates.net, propriété de LA EMPRESA.

La navigation sur le site Web de LA EMPRESA attribue la condition d’UTILISATEUR et implique l’acceptation pleine et sans réserve de chacune des conditions publiées dans le présent avis légal, en avertissant que ces conditions peuvent être modifiées sans notification préalable par LA EMPRESA, auquel cas il sera publié et notifié dans les meilleurs délais.

Par conséquent, il est conseillé de lire attentivement le contenu si vous souhaitez accéder aux informations et services proposés sur ce site et les utiliser.

L’utilisateur s’engage également à utiliser correctement le site Web conformément à la législation, à la bonne foi, à l’ordre public, aux utilisations du trafic et au présent avis juridique, et répondra à LA EMPRESA ou à des tiers, de dommages qui pourraient être causés par la violation de cette obligation.

Toute utilisation autre que celle autorisée est expressément interdite et LA EMPRESA peut refuser ou retirer l’accès et l’utilisation à tout moment.

1. identification

LA EMPRESA, conformément à la loi n ° 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de l’information et le commerce électronique, vous informe que:

 • Sa dénomination sociale est: LA EMPRESA.
 • Son nom commercial est: Ergates Tecnologia
 • Son CIF est: B-66781899
 • Son siège social est: c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1
 • Il est inscrit au registre du Commerce de Barcelone

2. communications

Pour communiquer avec nous, nous mettons à votre disposition différents moyens de contact que nous détaillons ci-dessous:

 • téléphone
 • courrier électronique

Toutes les notifications et communications entre les utilisateurs et LA EMPRESA seront considérées comme efficaces, à toutes fins utiles, si elles sont effectuées en utilisant l’un des moyens mentionnés ci-dessus.

3. Conditions d’accès et d’utilisation

Le site et ses services sont en accès libre et gratuit. Cependant, LA EMPRESA peut altérer l’utilisation de certains des.

L’utilisateur garantit l’authenticité et l’actualité de toutes les données fournies à LA EMPRESA et sera seul responsable de toutes déclarations fausses ou inexactes.

L’utilisateur s’engage expressément à utiliser les contenus et les services de LA EMPRESA de manière adéquate, et à ne pas les utiliser, entre autres:

 1. Diffuser des informations criminelles, violentes, pornographiques, racistes, xénophobes, offensantes, du contenu du terrorisme ou, d’une manière générale, contraires à la loi ou à l’ordre public.
 2. Introduisez dans le réseau des virus informatiques ou effectuez des actions susceptibles d’altérer, d’interrompre ou de générer des erreurs ou des dommages aux documents électroniques, aux données ou aux systèmes physiques et logiques de LA EMPRESA ou de tiers.
 3. Essayez d’accéder aux comptes de messagerie d’autres utilisateurs ou à des zones restreintes des systèmes informatiques d’LA EMPRESA ou de tiers.
 4. Enfreindre les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que violer la confidentialité des informations d’LA EMPRESA ou de tiers.
 5. Emprunter l’identité de tout autre utilisateur.
 6. Reproduire, copier, distribuer, mettre à disposition, ou toute autre forme de communication publique, transformer ou modifier le contenu, sauf si vous avez l’autorisation du propriétaire des droits correspondants ou si elle est légalement autorisée.
 7. Recueillez des données à des fins publicitaires et envoyez des publicités de toute nature et des communications sans un consentement préalable.

Tous les contenus du site, tels que les textes, les photographies, les graphiques, les images, les icônes, la technologie, les logiciels, ainsi que son graphisme et ses codes sources, constituent une œuvre et que le bien appartient à LA EMPRESA, sans interprétation par l’utilisateur.

En bref, les utilisateurs qui accèdent à ce site Web peuvent visualiser le contenu et, le cas échéant, faire des copies privées, à condition que les éléments reproduits ne soient pas ultérieurement transférés à des tiers, ni installés sur des serveurs connectés à des réseaux, ni soumis à des modifications.

De même, toutes les marques, dénominations commerciales ou signes distinctifs de quelque nature que ce soit qui apparaissent sur le site sont la propriété de LA EMPRESA, sans qu’il soit entendu que l’utilisation ou l’accès à celle-ci confère à l’utilisateur des droits sur ceux-ci.

La distribution, la modification, la cession ou la communication publique du contenu et tout autre acte non expressément autorisé par le titulaire des droits d’exploitation sont interdits.

L’établissement d’un hyperlien n’implique en aucun cas l’existence de relations entre LA EMPRESA et le propriétaire du site Web sur lequel il est créé, ni l’acceptation et l’approbation par LA EMPRESA de ses contenus ou services.

LA EMPRESA n’est pas responsable de l’utilisation que chaque utilisateur donne aux documents mis à disposition sur ce site web ni des actions effectuées en fonction de ceux-ci.

3.1 Exclusion de garanties et de responsabilité en matière d’accès et d’utilisation

Le contenu de ce site Web est de nature générale et a un but purement informatif, sans garantir pleinement l’accès à tout contenu, à son exhaustivité, à son exactitude, à sa validité, à son actualité, à son adéquation ou à son utilité pour un usage spécifique.

LA EMPRESA exclut, dans la mesure où la loi le permet, toute responsabilité pour des dommages de toute nature résultant:

 1. L’impossibilité d’accéder au site ou le manque de véracité, d’exactitude, d’exhaustivité et / ou de ponctualité des contenus.
 2. La présence de virus ou d’autres éléments dans le contenu susceptibles d’altérer les systèmes informatiques, les documents électroniques ou les données des utilisateurs.
 3. Non-respect des lois, bonne foi, ordre public, utilisation de la circulation et des présentes mentions légales du fait de l’utilisation incorrecte du site Web. En particulier et à titre d’exemple, LA EMPRESA n’est pas responsable des actions de tiers qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle et industrielle, aux secrets d’affaires, aux droits d’honneur, au respect de la vie privée et familiale et à l’image elle-même, ainsi qu’aux réglementation de la concurrence déloyale et de la publicité illicite.

De même, LA EMPRESA décline toute responsabilité en ce qui concerne les informations qui se trouvent en dehors de ce site Web et qui ne sont pas gérées directement par notre webmaster. Les liens externes susceptibles d’apparaître sur ce site Web servent exclusivement à informer l’utilisateur de l’existence d’autres sources susceptibles d’élargir le contenu proposé par ce site Web. LA EMPRESA ne garantit pas et n’est pas responsable du fonctionnement ou de l’accessibilité des sites liés. ni suggère, invite ou recommande la visite à eux, de sorte qu’il ne sera pas responsable du résultat. LA EMPRESA n’est pas responsable de l’établissement de liens hypertextes par des tiers.

3.2 Procédure en cas d’activités illégales

Si un utilisateur ou une tierce partie estime qu’il existe des faits ou des circonstances révélant le caractère illégal de l’utilisation de tout contenu et / ou de l’exécution de toute activité sur les pages Web incluses ou accessibles via le site Web, vous devez envoyer une notification à LA EMPRESA, identifiant et précisant les infractions présumées.

3.3 Publications

Les informations administratives fournies via le site Web ne se substituent pas à la publicité légale des lois, règlements, plans, dispositions générales et actes qui doivent être officiellement publiés dans les journaux officiels des administrations publiques, qui constituent le seul instrument qui atteste son authenticité et son contenu. Les informations disponibles sur ce site Web doivent être considérées comme un guide sans aucune validité légale.

4. Législation applicable

Les présentes conditions seront régies par la législation espagnole en vigueur.

 

[CA] Política de privacitat

El present document de Tractament de Dades Personals té per objecte donar a conèixer el mètode en que es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal recollides a través del lloc web, amb la finalitat que els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través del present lloc web.

L’accés i ús del lloc web, un cop donat el consentiment exprés marcant la corresponent casella per part de l’usuari, implica la plena acceptació del present document sobre Tractament de Dades Personals i s’obliga a complir en la seva totalitat els termes i condicions recollits en el mateix. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament el present document en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest pot tenir modificacions.

El present document serà vàlid únicament per les dades de caràcter personal obtingudes des del lloc web, i no és aplicable per aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades des d’aquest mateix lloc web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable de les dades és Ergates Tecnologia, SL, en endavant L’EMPRESA,

 • La seva denominació social és: Ergates Tecnologia, SL
 • El seu nom comercial és: Ergates Tecnologia.
 • El seu CIF és: B-66781899.
 • El seu domicili social és: c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

L’EMPRESA l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la prospecció d’enviament de comunicacions comercials a base a l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant 10 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades personals que tractem en L’EMPRESA procedeixen del propi interessat, qui ha acceptat el consentiment tàcit conforme es poden utilitzar les dades per les finalitats esmentades.

A qui es cediran les seves dades?

No es cediran les dades a tercers, excepte en casos d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Té dret a obtenir confirmació sobre si a L’EMPRESA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, L’EMPRESA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Quines dades es guarden als nostres sistemes?

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

[CA] Política de cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari .

Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, el detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga Google Analytics de tercers Aquest nom de la cookie està associat amb Google Universal Analytics, que és una actualització significativa del servei d’anàlisi de Google més utilitzat. Aquesta cookie s’utilitza per distingir usuaris únics assignant un número generat aleatòriament com a identificador del client. S’inclou a cada sol·licitud de pàgina d’un lloc i s’utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes per als informes d’anàlisi de llocs. De manera predeterminada, aquesta caducarà després de 2 anys, encara que aquesta sigui personalitzable pels propietaris del lloc web. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gid Google Analytics de tercers Aquest nom de la cookie està associat amb Google Universal Analytics. Aquesta és una nova cookie que emmagatzema i actualitza un valor únic per a cada pàgina visitada. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gat Google Analytics de tercers Cookie associada a Google Universal Analytics, s’utilitza per accelerar el percentatge de sol·licituds, limitant la recopilació de dades als llocs de trànsit elevats. Venç després de 10 minuts. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
240planD 240planD pròpia Aquesta és una cookie tècnica l’ús del qual és específic per al nostre host OVH Roubaix i permet, entre altres coses, garantir la distribució de la càrrega en servidors.
PHPSESSID PHPSESSID pròpia Cookie generada per aplicacions basades en el llenguatge PHP. Aquest és un identificador de propòsit general utilitzat per mantenir les variables de sessió de l’usuari. Normalment és un nombre generat aleatòriament, la forma en què s’utilitza pot ser específica del lloc, però un exemple comú és el de mantenir un estat d’usuari registrat d’un usuari entre pàgines. http://php.net/manual/en/function.session-id.php
aviaCookieConsent  aviaCookieConsent pròpia Cookie que emmagatzema l’acceptació o no de l’usuari a continuar navegant a la pàgina web.
wordpress_test_cookie wordpress_test_cookie pròpia Aquesta cookie s’utilitza perquè el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les cookies activades
wordpress_logged_in_ wordpress_logged_in_ pròpia Després del loggin, WordPress activa la cookie wordpress_logged_in_, la funció és indicar quan s’ha connectat i qui és, sent utilitzat per la interfície de WordPress.
wp-settings-time-X, wp-settings-X wp-settings-time-X, wp-settings-X pròpia Aquestes cookies són utilitzades per WordPress per personalitzar la interfície d’usuari.

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si voleu rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[ES] Política de privacidad

El presente documento de Tratamiento de Datos Personales tiene por objeto dar a conocer el método en que se recogen, tratan y protegen los datos de carácter personal recogidos a través del sitio web, con el fin de que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los sus datos personales a través del presente sitio web.

El acceso y uso del sitio web, una vez dado el consentimiento expreso marcando la correspondiente casilla por parte del usuario, implica la plena aceptación del presente documento sobre Tratamiento de Datos Personales y se obliga a cumplir en su totalidad los términos y condiciones recogidos en el mismo. Por lo tanto, el usuario debe leer atentamente el presente documento en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el sitio web, y a que este puede tener modificaciones.

El presente documento será válido únicamente para los datos de carácter personal obtenidos desde el sitio web, y no es aplicable para aquella información recogida por terceros en otras páginas web, incluso si éstas se encuentran enlazadas desde este mismo sitio web.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El responsable de los datos es Ergates Tecnologia, SL, en adelante LA EMPRESA:

 • Su denominación social es: Ergates Tecnologia, SL
 • Su nombre comercial es: Ergates Tecnologia.
 • Su CIF es: B-66781899.
 • Su domicilio social es: c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1
 • Está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona

LA EMPRESA le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD). Por la cual se le facilita la siguiente información del tratamiento:

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos la información que nos facilitan los interesados ​​para realizar la prospección de envío de comunicaciones comerciales en base al interés demostrado sobre nuestros productos y servicios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán durante 10 años.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Los datos personales que tratamos en LA EMPRESA proceden del propio interesado, quien ha aceptado el consentimiento tácito conforme se pueden utilizar los datos para las finalidades mencionadas.

¿A quién se cederán sus datos?

No se cederán los datos a terceros, salvo en casos de obligación legal.

¿Transferencias de datos a terceros países?

No están previstas las transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LA EMPRESA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

Los interesados ​​tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidas.

En determinadas circunstancias, los interesados ​​podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados ​​podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, LA EMPRESA dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Usted podrá ejercer materialmente sus derechos de la siguiente manera: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos con respecto a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

¿Qué datos se guardan en nuestros sistemas?

Las categorías de datos que se tratan son:

 • Datos identificativos.
 • Direcciones postales y electrónicas.
 • Información comercial.

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física).

[ES] Política de cookies

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un archivo que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma que utilice su equipo, se pueden utilizar para reconocer al usuario.

Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?

Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, el detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:

cookies nombre tipo propósito más información
_ga Google Analytics de terceros Este nombre de la cookie está asociado con Google Universal Analytics, que es una actualización significativa del servicio de análisis de Google más utilizado. Esta cookie se utiliza para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador del cliente. Se incluye en cada solicitud de página de un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes de análisis. De manera predeterminada, esta caducará después de 2 años, aunque esta sea personalizable por los propietarios del sitio web. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gid Google Analytics de terceros Este nombre de la cookie está asociado con Google Universal Analytics. Esta es una nueva cookie que almacena y actualiza un valor único para cada página visitada. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gat Google Analytics de terceros Cookie asociada a Google Universal Analytics, se utiliza para acelerar el porcentaje de solicitudes, limitando la recopilación de datos en los lugares de tránsito elevados. Vence después de 10 minutos. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
240planD 240planD propia Esta es una cookie técnica cuyo uso es específico para nuestro host OVH Roubaix y permite, entre otras cosas, garantizar la distribución de la carga en servidores.
PHPSESSID PHPSESSID propia Cookie generada por aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Este es un identificador de propósito general utilizado para mantener las variables de sesión del usuario. Normalmente es un número generado aleatoriamente, la forma en que se utiliza puede ser específica del sitio, un claro ejemplo es el de mantener los datos de un estado de usuario registrado entre páginas. http://php.net/manual/en/function.session-id.php
aviaCookieConsent  aviaCookieConsent propia Cookie que almacena la aceptación o no del usuario a continuar navegando en la página web.
wordpress_test_cookie wordpress_test_cookie propia Esta cookie se utiliza para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas
wordpress_logged_in_ wordpress_logged_in_ propia Después del loggin, WordPress activa la cookie wordpress_logged_in_, cuya función es indicar cuando se ha conectado y quién es, siendo utilizado por la interfaz de WordPress.
wp-settings-time-X, wp-settings-X wp-settings-time-X, wp-settings-X propia Estas cookies son utilizadas por WordPress para personalizar la Interfaz de Usuario.

Nota: Las cookies de tipo ‘propias’ son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies ‘De terceros’ son utilizadas, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro anterior.

¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies?

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador en su ordenador:

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, por lo que no se envíe información suya en Google Analytics, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 [ES] Política de privacidad + Google cloud print

Google Cloud Print

Para la impresión de los pedidos se utiliza el sistema de impresión Google Cloud Print.

Información sobre el proceso de impresión y almacenaje de los datos:

 • Al imprimir el pedido con Google Cloud Print solo se envía vuestro nombre y la dirección de envío de la misma.
 • Vuestra información se envía en un documento de impresión a Google y se guarda hasta que se imprime. Una vez la impresión se ha realizado, el documento se borra de los servidores de Google. Toda la información relativa a vuestros datos es eliminada.
 • Google envía y recibe el documento mediante una conexión segura (https).

Nota: Google a veces almacena información sobre el trabajo de impresión, pero no el contenido del documento.

[EN] Privacy policy

The purpose of this Personal Data Processing document is to disclose the method in which personal data is collected through the website, processed and protected, so that users can determine freely and voluntarily if they wish to provide personal information through this website.

The access and use of this website, once given the express consent by marking the corresponding box by the user, implies full acceptance of this Personal Data Processing document and undertakes to fully comply the terms and conditions set out in the same. Therefore, the user must carefully read this document on each of the occasions in which he intends to use the website, as this may have modifications.

This document is valid only for personal data obtained from the website, and it is not applicable to information collected by third parties on other websites, even if they are linked from this website.

Who is responsible for the processing of your data?

The responsible for the data is LA EMPRESA

 • Its corporate name is: LA EMPRESA
 • Its commercial name is: Ergates Tecnologia
 • Its CIF is: B-66781899
 • Its registered office is: c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1
 • It is registered in the Mercantile Register of Barcelona

LA EMPRESA informs you that these data will be treated in accordance with the provisions of the regulations in force on personal data protection, Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 (RGPD). By which the following treatment information is provided:

For what purpose do we treat your personal data?

We treat the information provided to send commercial communications in base to the demonstrated interest on our products and services.

How long will we keep your data?

The data will be kept for 10 years.

What is the legitimacy for the treatment of your data?

The personal data that we treat in LA EMPRESA come from the interested party, who has accepted the tacit consent as the data can be used for the aforementioned purposes.

To whom will your data be transferred?

The data will not be transferred to third parties, except in cases of legal obligation.

Transfers of data to third countries?

Transfers of data to third countries are not foreseen.

What are your rights when you provide us with your data?

You have the right to obtain confirmation on whether LA EMPRESA is processing personal data that concerns you, or not.

Interested parties have the right to access their personal data, as well as to request the rectification of inaccurate data or, request its deletion when, among other reasons, the data is no longer necessary for the purposes that were collected.

In certain circumstances, the interested parties may request the limitation of the processing of their data, in this case we will only keep them for the exercise or defence of claims.

In certain circumstances and for reasons related to their particular situation, the interested parties may object to the processing of their data. In this case, LA EMPRESA will stop processing the data, except for compelling legitimate reasons, or the exercise or defence of possible claims.

You can materially exercise your rights as follows: you have the right to access, rectify and delete the data, as well as other rights, which you can exercise by contacting the address of the person responsible for processing.

If you have given your consent for a specific purpose, you have the right to withdraw the consent granted at any time, without affecting the legality of the treatment based on the consent prior to its withdrawal.

In case you feel your rights are violated in relation with the protection of your personal data, especially when you have not obtained a solution in the exercise of your rights, you can submit a claim to the Control Authority in matters of data protection competent through your website: www.agpd.es

What data are stored in our systems?

The categories of data that are treated are:

 • Identification data
 • Postal and electronic addresses.
 • Commercial information.

Special categories of personal data are not treated (they are those data that reveal the ethnic or racial origin, the political opinions, the religious or philosophical convictions, or the union affiliation, genetic data, biometric data directed to identify in an univocal way an individual, data related to health or data related to sexual life or sexual orientation of a natural person).

[EN] Cookies policy

What are cookies?

A cookie is a file that is downloaded to your computer when you access certain web pages. Cookies allow a web page, among other things, to store and retrieve information on a user’s or team’s browsing habits and, depending on the information they contain and the way their equipment is used, they can be used to recognize the user.

What cookies does this website use and what are they?

This website uses cookies for a number of purposes, the details of the cookies used on this website is as follows:

Cookie Name Type Purpose More information
_ga Google Analytics from third parties This cookie name is associated with Google Universal Analytics, which is a significant update of the most commonly used Google analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as the customer’s identifier. It is included in each page request of a site and is used to calculate visitor data, sessions and campaigns for analysis reports. By default, it will expire after 2 years, even if it is customizable by the website owners. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gid Google Analytics from third parties This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This is a new cookie that stores and updates a unique value for each visited page. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gat Google Analytics from third parties Cookie associated with Google Universal Analytics, is used to accelerate the percentage of requests, limiting the collection of data in high traffic places. Beat after 10 minutes. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
240planD 240planD own This is a technical cookie whose use is specific to our OVH Roubaix host and allows, among other things, to guarantee the distribution of the load on servers.
PHPSESSID PHPSESSID own Cookie generated by applications based on the PHP language. This is a general-purpose identifier used to maintain user session variables. Normally it is a randomly generated number, the way in which it is used can be site specific, a clear example is to keep the data of a registered user state between pages. http://php.net/manual/en/function.session-id.php
aviaCookieConsent aviaCookieConsent own Cookie that stores the acceptance or not of the user to continue browsing the web page.
wordpress_test_cookie wordpress_test_cookie own This cookie is used for the WordPress content manager to check if the browser has cookies enabled
wordpress_logged_in_ wordpress_logged_in_ own After the loggin, WordPress activates the cookie wordpress_logged_in_, whose function is to indicate when it has been connected and who it is, being used by the WordPress interface.
wp-settings-time-X, wp-settings-X wp-settings-time-X, wp-settings-X own These cookies are used by WordPress to customize the User Interface.

Note: ‘Own’ type cookies are used only by the owner of this website and ‘Third-party’ cookies are used by the service provider that is detailed in the previous table.

How can I disable or delete these cookies?

You can allow, block or eliminate the cookies installed on your computer by configuring the browser options on your computer:

Google Analytics browser opt-out add-on

If you wish to reject the analytical cookies of Google Analytics in all the browsers, so that your information is not sent in Google Analytics, you can download an add-on that performs this function from this link: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout.

[FR] Politique de confidentialité

Le présent document de traitement de données à caractère personnel a pour objet de révéler la méthode de collecte, de traitement et de protection des données à caractère personnel collectées sur le site Web, afin que les utilisateurs puissent déterminer librement et volontairement s’ils souhaitent fournir ses données personnelles sur ce site.

L’accès et l’utilisation du site Web, une fois l’accord expresse donné en cochant la case correspondante de la part de l’utilisateur, implique l’acceptation intégrale du présent document sur le traitement des données à caractère personnel et s’engagent à respecter intégralement les termes et conditions énoncés. Par conséquent, l’utilisateur doit lire attentivement ce document à chacune des occasions dans lesquelles il a l’intention d’utiliser le site Web, puisqu’il peut être modifié.

Ce document est valable uniquement pour les données à caractère personnel obtenues à partir du site Web. Il ne s’applique pas aux informations collectées par des tiers sur d’autres sites Web, même si elles sont liées à ce site.

Qui est responsable du traitement de vos données?

Le responsable des données est LA EMPRESA

 • Sa dénomination sociale est: LA EMPRESA
 • Son nom commercial est: Ergates Tecnologia
 • Son CIF est: B-66781899
 • Son siège social est: c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1
 • Il est inscrit au registre du Commerce de Barcelone

LA EMPRESA vous informe que ces données seront traitées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles, Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). Les informations de traitement suivantes sont fournies:

Dans quel but traitons-nous vos données personnelles?

Nous traitons les informations que les intéressés nous facilitent pour réaliser la prospection d’envoi de communications commerciales en base à l’intérêt démontré sur nos produits et services.

Combien de temps allons-nous conserver vos données?

Les données seront conservées pendant 10 ans.

Quelle est la légitimité du traitement de vos données?

Les données personnelles que nous traitons dans LA EMPRESA proviennent de la partie intéressée, qui a accepté le consentement tacite, les données pouvant être utilisées aux fins susmentionnées.

À qui vos données seront-elles transférées?

Les données ne seront pas transmises à des tiers, sauf en cas d’obligation légale.

Transferts de données vers des pays tiers?

Les transferts de données vers des pays tiers ne sont pas prévus.

Quels sont vos droits lorsque vous nous fournissez vos données?

Vous avez le droit d’obtenir confirmation si LA EMPRESA traite ou non des données à caractère personnel vous concernant.

Les parties intéressées ont le droit d’accéder à leurs données à caractère personnel, ainsi que de demander la rectification de données inexactes ou, le cas échéant, leur suppression lorsque, entre autres raisons, les données ne sont plus nécessaires aux fins qui ont été collectées.

Dans certaines circonstances, les parties intéressées peuvent demander la limitation du traitement de leurs données. Dans ce cas, nous les conservons uniquement pour l’exercice ou la défense des créances.

Dans certaines circonstances et pour des raisons liées à leur situation particulière, les parties intéressées peuvent s’opposer au traitement de leurs données. Dans ce cas, LA EMPRESA cessera de traiter les données, sauf pour des raisons légitimes impératives, ou l’exercice ou la défense de réclamations éventuelles.

Vous pouvez exercer matériellement vos droits de la manière suivante: Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données, ainsi que d’autres droits, indiqués dans les informations supplémentaires, que vous pouvez exercer en contactant l’adresse de la personne responsable du traitement.

Si vous avez donné votre consentement à une fin spécifique, vous avez le droit de retirer le consentement donné à tout moment, sans affecter la légalité du traitement fondé sur le consentement avant son retrait.

Si vous estimez que vos droits en matière de protection de vos données sont violés, en particulier si vous n’avez pas obtenu satisfaction dans l’exercice de vos droits, vous pouvez adresser une demande à l’autorité de contrôle en matière de protection des données: www.agpd.es

Quelles données sont stockées dans nos systèmes?

Les catégories de données traitées sont les suivantes:

 • Données d’identification
 • Adresses postale et électronique.
 • Informations commerciales

Les catégories particulières de données à caractère personnel ne sont pas traitées (ce sont les données qui révèlent l’origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance à un syndicat, les données génétiques, les données biométriques, données relatives à la santé ou données relatives à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne physique).

[FR] Politique de cookies

Que sont les cookies?

Un cookie est un fichier téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous accédez à certaines pages Web. Les cookies permettent, entre autres, à une page Web de stocker et de récupérer des informations sur les habitudes de navigation d’un utilisateur ou d’une équipe et, en fonction des informations qu’ils, d’identifier utilisateur.

Quels cookies ce site utilise-t-il et que sont-ils?

Ce site utilise des cookies à plusieurs fins. Les détails des cookies utilisés sur ce site sont les suivants:

Cookie Nom Type But Plus d’informations
_ga Google Analytics de tiers Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics, une mise à jour significative du service Google Analytics le plus utilisé. Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement comme identifiant du client. Il est inclus dans chaque demande de page d’un site et est utilisé pour calculer les données sur les visiteurs, les sessions et les campagnes pour les rapports d’analyse. Par défaut, il expirera au bout de 2 ans, même s’il est personnalisable par les propriétaires du site. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gid Google Analytics de tiers Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Ceci est un nouveau cookie qui stocke et met à jour une valeur unique pour chaque page visitée. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gat Google Analytics de tiers Le cookie associé à Google Universal Analytics permet d’accélérer le pourcentage de demandes en limitant la collecte de données dans les lieux très fréquentés. Battre après 10 minutes. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
240planD 240planD posséder Il s’agit d’un cookie technique dont l’utilisation est spécifique à notre hôte OVH Roubaix et permet, entre autres, de garantir la répartition de la charge sur des serveurs.
PHPSESSID PHPSESSID posséder Cookie généré par des applications basées sur le langage PHP. Il s’agit d’un identifiant à usage général utilisé pour gérer les variables de session utilisateur. Normalement, il s’agit d’un numéro généré aléatoirement. Son utilisation peut être spécifique à un site. Par exemple, gardez les données d’un état utilisateur enregistré entre les pages. http://php.net/manual/en/function.session-id.php
aviaCookieConsent aviaCookieConsent posséder Cookie stockant l’acceptation ou non de l’utilisateur pour continuer à naviguer sur la page Web.
wordpress_test_cookie wordpress_test_cookie posséder Ce cookie est utilisé par le gestionnaire de contenu WordPress pour vérifier si le navigateur a activé les cookies.
wordpress_logged_in_ wordpress_logged_in_ posséder Après la connexion, WordPress active le cookie wordpress_logged_in_, dont la fonction est d’indiquer quand il a été connecté et de qui il s’agit, en cours d’utilisation par l’interface WordPress.
wp-settings-time-X, wp-settings-X wp-settings-time-X, wp-settings-X posséder WordPress utilise ces cookies pour personnaliser l’interface utilisateur.

Remarque: les cookies de type “Propre” ne sont utilisés que par le propriétaire de ce site Web et les cookies “tiers” par le prestataire de service détaillé dans le tableau précédent.

Comment puis-je désactiver ou supprimer ces cookies?

Vous pouvez autoriser, bloquer ou éliminer les cookies installés sur votre ordinateur en configurant les options du navigateur sur votre ordinateur:

Module complémentaire de désactivation du navigateur Google Analytics

Si vous souhaitez rejeter les cookies analytiques de Google Analytics dans tous les navigateurs, afin que vos informations ne soient pas envoyées dans Google Analytics, vous pouvez télécharger un module complémentaire qui remplit cette fonction à partir de ce lien: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[CA] Textos peu del correu electrònic

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde LA EMPRESA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de LA EMPRESA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1 o bien a través de correo electrónico info@ergates.net. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.

[ES] Textos peu del correu electrònic

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde LA EMPRESA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de LA EMPRESA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1 o bien a través de correo electrónico info@ergates.net. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias.

[ES] Clàusula al peu de les factures

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de LA EMPRESA con CIF B-66781899 y domicilio social sito en c/ Josep Badia Sobrevias 21, 4-1, con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. En cumplimiento con la normativa vigente, LA EMPRESA informa que los datos serán conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO.

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.

El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de LA EMPRESA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo info@ergates.net o al teléfono 931414414.

LA EMPRESA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que LA EMPRESA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición al domicilio de LA EMPRESA citado anteriormente,  o bien a través de correo electrónico info@ergates.net.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

[CA] Pagament segur

Pagament en línia segur

Per a la teva comoditat i agilitzar les compres, et proposem els següents mètode de pagament: Targetes bancàries i Paypal

Pagaments totalment segurs

No guardem els números de targeta de crèdit per als pagaments. Aquestes dades personals s’envien directament als bancs amb els quals treballem, sense que ningú hi pugui accedir.

Al moment de la transmissió de dades cap al banc, fem servir una tecnologia d’encriptació que permet que es transmetin amb seguretat totes les dades personals sol·licitades en una transacció, com el nom, l’adreça o el número de targeta de crèdit.

[CA] Enviament i devolucions

Enviament

Les despeses d’enviament no estan incloses en els preus dels productes.

Només es realitzen enviaments a Península.

El cost de les despeses d’enviament és de de 10 € (IVA inclòs) per a la Península en totes les comandes inferiors a 24€ (IVA inclòs).

Les despeses d’enviament seran gratuïtes per a les comandes superiors a 24€ (IVA inclòs) per a Península.

El termini estimat d’enviament de les comandes és de 24 hores per a articles en estoc.

Tots els articles de la nostra botiga online estaran subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En el cas de no poder enviar el producte, per la seva no disponibilitat o una altra circumstància, l’avisarem per correu electrònic del nou termini de lliurament o oferint-articles d’igual qualitat i valor que podrà encarregar. Si no vol fer / canviar la comanda per aquests articles substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués haver abonat.

Canvis i devolucions

No s’admeten canvis i devolucions dels productes, ja que es tracta de productes comestibles.

[ES] Barra de cookies

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con el fin de recoger información estadística para poder mejorar y personalizar tu experiencia ofreciéndote contenidos que de tu interés. <br> Si sigues navegando, consideramos que aceptas su instalación y uso.

Acepto los términos y condiciones establecidos en la parte Política de privacidad Política de privacidad [/ av_privacy_link]

[CA] Declaració d’accessibilitat

Ergates Tecnologia SL es compromet a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a aquest lloc web.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Es poden trobar encara nidaments incorrectes d’etiquetes.

Podrien haver-hi errors puntuals d’edició a la pàgina web.

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada el 05 de maig de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats per accedir al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través del nostre formulari de contacte, per telèfon o de manera presencial a la nostra seu.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades pel nostre equip.

[ES] Declaración de accesibilidad

Ergates Tecnologia SL se compromete en hacer accesible su sitio web de conformidad con el  Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al presente sitio web.

Situación de cumplimiento

Este sitio web es plenamente conforme con el RD 1112/2018.

Contenido no accesible

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

Falta de conformidad con el RD 1112/2018

Se puede encontrar aún anidamientos incorrectos de etiquetas.

Podrían existir fallos puntuales de edición en la página web.

Carga desproporcionada

No aplica.

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

La presente declaración fue preparada el 05 de Mayo de 2023.

El método empleado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a cabo por la propia empresa.

Observaciones y datos de contacto

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018) como por ejemplo:

 • Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web.
 • Transmitir otras dificultades de acceso al contenido.
 • Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web.

A través de nuestro formulario de contacto, por teléfono o de manera presencial en nuestra sede.

Las comunicaciones, quejas y solicitudes de información accesible serán recibidas y tratadas por nuestro equipo.